نحوه محاسبه درآمد ماهانه دستگاه از خروج پول به شکل زیر می باشد:

مثال : در قسمت برداشت وجه مشتری روزانه به ازای خروج هر 10.000.000 ريال – 66.000 ريال کارمزد و به ازای 100.000.000 ريال – 660.000 ريال کارمزد (60% تراکنش مالی)به دارنده دستگاه تعلق می‌گیرد.

 

 .